en huuch, vo appäzöll

AppenzellerZäuerli 40ml
es schmöckt wiä appezöll und esch erscht na gsond, meh säged mer nödAppenzellerland Säntis Alpsteingebiet